OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Internetová doména www.zamenej.sk (ďalej aj ako „ZaMenej“) je prevádzkovaná spoločnosťou: 68travel, s. r. o., sídlo: Dunajská 4, 8811 08 Bratislava, IČO: 46675311, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81441/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Obchodné podmienky prevádzkovateľa sú samostatným dokumentom na tejto stránke.

Poskytnutím svojich osobných údajov, resp. vyplnením objednávacieho a registračného formulára, dáva zákazník, fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba prevádzkovateľovi a poskytovateľovi súhlas na ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je ZaMenej (ďalej aj ako "správca").

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi zákazníkom a poskytovateľom ako je definované v obchodých podmienkach prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • súhlas Zákazníka so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a poskytovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany poskytovateľa plniť; prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje zákazníka partnerským subjektom výhradne na účely správneho vybavovania objednávok vytvorených cez platformu prevádzkovateľa,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

Súhlas sa udeľuje prevádzkovateľovi a poskytovateľovi podľa obchodných podmienok. Prevádzkovateľ a poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka za účelom zabezpečenia predaja tovaru alebo služby a uplatnenia si nároku z kúpy tovaru alebo služby, ako aj na ďalšiu prípadnú komunikáciu so zákazníkom, ktorá súvisí či už priamo alebo nepriamo s predmetom obchodných podmienok a s predajom ponúkaného tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ môže taktiež poskytnúť osobné údaje tretím stranám na účely priameho marketingu, zasielania elektronických správ a zasielania obchodných ponúk.

Zákazník výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ a poskytovateľ sú oprávnení bezplatne a bezvýhradne uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje, ktorými sú najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón, poštová adresa, dátum narodenia, lokačné údaje, sieťové identifikátory (doba uchovávania osobných údajov: neurčito). Zákazník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, odvolať. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy, zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúci marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Osobný údaj meno a e-mailová adresa je odovzdaná do tretej krajiny (USA) za účelom technického zabezpečenia posielania elektronických správ. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Pri pohybe na výdajných miestach a v obchodných priestoroch ZaMenej sú spracuvávame kamerovým systémom aj obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch (doba uchovávania osobných údajov: 30 dní). Účelom je monitorovanie administratívnych priestorov a objektov prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb. Príjemcovia/kategória príjemcov: Súdy, polícia, advokáti, prokuratúra. Prenos osobných údajov do tretích krajín: Nevykonáva sa. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Za podmienok stanovených v GDPR má zákazník

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v týchto podmienkach.

Kontaktná adresa elektronickej pošty je podpora@zamenej.sk. Kontaktné telefónne číslo je 0903 373 637.