VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prostredníctvom internetového portálu „ZaMenej.sk“ má zákazník možnosť zakúpiť si za výhodnú, zľavnenú kúpnu cenu, vybraný tovar alebo službu poskytovateľa.

Internetová doména www.zamenej.sk (ďalej aj ako „ZaMenej“) je prevádzkovaná spoločnosťou: 68travel, s. r. o., sídlo: Dunajská 4, 8811 08 Bratislava, IČO: 46675311, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81441/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), ktorý má výhradné vlastnícke a užívateľské práva k tejto doméne.

Prevádzkovateľ je súčasne sprostredkovateľom medzi poskytovateľom tovaru alebo služby ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, ktorí v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vstupujú do kúpno-predajného vzťahu, predmetom ktorého je záväzok poskytovateľa vybraný tovar alebo službu predať a riadne a včas zákazníkovi aj vybraný tovar alebo službu poskytnúť a záväzok zákazníka za tovar alebo službu riadne zaplatiť. Prevádzkovateľ však nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že voči poskytovateľom tovaru alebo služieb, ktorých ponuky sú uverejňované na internetovej doméne „ZaMenej“ má všetky vzťahy vysporiadané a ich ponuky tovaru alebo služby sú na internetovej doméne uverejňované s ich vedomím a na základe ich žiadosti.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť 68travel, s.r.o. ako prevádzkovateľ internetovej domény www.zamenej.sk a ako sprostredkovateľ prijíma tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „obchodné podmienky“), predmetom ktorých je úprava podmienok zakúpenia a následného prevzatia tovaru alebo služby prostredníctvom „ZaMenej“.

Zákazník prehlasuje, že zaregistrovaním na ZaMenej potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami sa vopred riadne oboznámil a ich obsahu porozumel, že ich akceptuje a bude sa nimi riadiť, čím sa tieto obchodné podmienky stávajú pre zákazníka v celom rozsahu záväzné.

Tieto obchodné podmienky sú všeobecne záväzné pre všetkých zákazníkov, okrem prípadov, ak sa prevádzkovateľ s konkrétnym zákazníkom dohodnú na odchylnej úprave, ktorá má prednosť pred obchodnými podmienkami v rozsahu, v akom nahrádza text týchto obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú sprístupnené každému zákazníkovi spôsobom ich uverejnenia na internetovej doméne www.zamenej.sk, a to nepretržite a v platnom znení.

II. DEFINÍCIE

Poskytovateľ znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom služieb prevádzkovateľa a internetovej domény „ZaMenej.sk“ ponúka na predaj tovar alebo službu zákazníkom.

Zákazník znamená akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba odlišná od prevádzkovateľa a poskytovateľa, ktorá si zakúpi tovar alebo službu poskytovateľa. Pojem „zákazník“ sa bude ďalej v texte používať aj pre označenia dvoch, prípadne viacerých zákazníkov.

Ponuka znamená časovo obmedzená ponuka tovaru alebo služby poskytovateľa uverejnená na internetovej stránke v rozsahu a za podmienok podľa dohody s prevádzkovateľom.

Tovar alebo služba poskytovateľa znamená tovar alebo služba ponúkaná zákazníkovi na predaj prostredníctvom internetovej stránky a reálne poskytovaná poskytovateľom.

Aktivačný limit ponuky znamená minimálny počet objednávok tovaru alebo služby zákazníkov, ktorý je stanovený podľa dohody medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom, po splnení ktorého sa aktivuje ponuka tovaru alebo služby poskytovateľa, v dôsledku čoho vznikajú poskytovateľovi a zákazníkovi vzájomné práva a povinnosti podľa týchto obchodných podmienok.

Kúpna zmluva znamená zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom ako predajcom a zákazníkom ako kupujúcim, ktorá vzniká a pre zúčastnené strany sa stáva záväzná momentom pripísania zľavnenej kúpnej ceny na účet prevádzkovateľa. Za kúpnu zmluvu sa považuje aj iná obdobná zmluva uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok.

Kúpna cena znamená obvyklá cena tovaru alebo služby, za ktorú poskytuje poskytovateľ svoj tovar alebo službu zákazníkovi.

Zľavnená kúpna cena znamená zvýhodnená cena tovaru alebo služby, za ktorú je predávaný tovar alebo služba poskytovateľa výlučne len prostredníctvom „ZaMenej“.

Kupón je potvrdenie o zakúpení tovaru alebo služby a časovo obmedzenom práve zákazníka využiť zakúpený tovar alebo službu, ktorý obdrží zákazník od sprostredkovateľa, a obsahom ktorého je osobitný numerický identifikátor.

III. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Podmienkou zakúpenia tovaru alebo služby prostredníctvom „ZaMenej“ je registrácia zákazníka na tejto internetovej doméne. Zákazník je povinný vyplniť všetky požadované údaje, vrátane prístupového hesla, ktoré bude slúžiť zákazníkovi na opakovaný prístup. Zákazník sa zaväzuje uvádzať len pravdivé a úplné údaje a nič nezamlčovať.

Zákazníkovi je pri prvej objednávke vytvorený účet pod e-mailovou adresou uvedenou v elektronickom objednávkovom formulári.

Prístupové heslo je neprenosné a zákazník je povinný chrániť ho pred zneužívaním tretími osobami. Zákazník je oprávnený systémom vygenerované prístupové heslo kedykoľvek zmeniť alebo svoju registráciu zrušiť.

IV. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU ALEBO SLUŽBY A ICH VYUŽITIE

Podmienkou úspešného zakúpenia tovaru alebo služby prostredníctvom „ZaMenej“ je registrácia a úspešné ukončenie platobnej transakcie zľavnenej kúpnej ceny za zvolený tovar alebo službu a splnenie aktivačného limitu ponuky, ktorým je minimálny počet objednávok na konkrétny tovar alebo službu. V prípade, že aktivačný limit ponuky nie je dosiahnutý, na objednávky tovaru alebo služby sa neprihliada.

Užívateľ má možnosť zakúpiť si ktorýkoľvek tovar alebo službu poskytovateľa uverejnenú na „ZaMenej, a to aj kombinovane, avšak iba po dobu platnosti danej ponuky, ktorá je špecifikovaná osobitne pri každej ponuke tovaru alebo služby, alebo po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom a so súhlasom poskytovateľa aj dodatočne.

Kúpa tovaru alebo služby sa realizuje na základe úspešne vyplnenej a prevádzkovateľovi doručenej elektronickej objednávky. Touto objednávkou je zákazník viazaný.

Výška zľavnenej kúpnej ceny, ako aj ďalšie nákupné podmienky a podmienky prevzatia tovaru alebo využitia služby sú uvedené v každej ponuke tovaru alebo služby osobitne.

Platbu za tovar alebo službu môže zákazník realizovať buď platobnou kartou alebo bankovým prevodom, podľa vlastného výberu.

Po dokončení finančnej transakcie bude zákazníkovi na ním určenú e-mail adresu alebo SMS - správou doručené potvrdenie o úspešnom zakúpení si tovaru alebo služby a súčasne obdrží od prevádzkovateľa elektronickou poštou kupón s osobitným identifikátorom, ktorý slúži na prevzatie alebo objednanie zakúpeného tovaru alebo služby. Kupón je prenosný a môže ho využiť aj tretia osoba.

Účtovný doklad o zakúpení tovaru alebo služby vystaví zákazníkovi poskytovateľ priamo pri uplatnení si kupónu. Zákazník akceptuje, že daňové doklady k objednávkam môže Poskytovateľ zasielať elektronicky.

Zákazník berie na vedomie, že objednaný a zaplatený tovar si musí vyzdvihnúť do 30 dní. Po tomto dátume bude účtovaný poplatok za uskladnenie tovaru v sume 0,10 € za deň. 

Zákazník berie na vedomie, že zakúpený tovar alebo službu, resp. obdržaný kupón si môže uplatniť výlučne a len u poskytovateľa, na ponuku ktorého reagoval a tovar alebo službu využiť spôsobom a na mieste určenom podľa tejto ponuky.

Zákazník berie na vedomie, že uplatnenie kupónu je časovo obmedzené. Tovar alebo službu je možné využiť iba po dobu stanovenú prevádzkovateľom, ktorá je vyznačená v danej ponuke a na kupóne. V prípade, že v stanovenej lehote platnosti kupónu si zákazník neuplatní právo vyplývajúce mu z tohto kupónu, tento nárok zákazník stráca bez nároku na vrátenie zaplatenej zľavnenej kúpnej ceny tovaru alebo služby.

V. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

Zákazník berie na vedomie, že zakúpením tovaru alebo služby vstupuje do záväzkového vzťahu s poskytovateľom a nie s prevádzkovateľom, ktorý je len sprostredkovateľom medzi poskytovateľom ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim. Z tohto dôvodu výlučne a len poskytovateľ zodpovedá zákazníkovi za včasné a riadne poskytnutie tovaru alebo služby. Všetky nároky z vadného plnenia je zákazník povinný a súčasne oprávnený uplatniť si výlučne a len u poskytovateľa.

Poskytovateľ zodpovedá zákazníkovi aj za pravdivosť ponuky a prípadné doručenie tovaru. Súčasne zodpovedá poskytovateľ zákazníkovi aj za škodu spôsobenú v súvislosti so zakúpením si tovaru alebo služby prostredníctvom „ZaMenej“.

VI. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ zodpovedá zákazníkovi za včasné a riadne zaslanie kupónu. V prípade, že zákazník neobdrží od prevádzkovateľa kupón ani do 2 dní od potvrdenia objednávky, za predpokladu, že ponuka už bola aktivovaná alebo obdrží kupón s inými podmienkami ako boli podmienky uvedené v ponuke, je zákazník oprávnený kupón u prevádzkovateľa reklamovať v lehote do 3 dní od potvrdenia objednávky. Reklamáciu je zákazník povinný uplatniť písomne na e-mail adrese objednavky@zamenej.sk.

V prípade, že reklamácia je oprávnená a ešte nedošlo ku uplynutiu lehoty na uplatnenie si práv z kupónu, doručí prevádzkovateľ zákazníkovi nový kupón. V prípade, ak do doby vybavenia reklamácie uplynula lehota na uplatnenie si práv z kupónu, zaväzuje sa prevádzkovateľ vrátiť zákazníkovi zaplatenú platbu. Lehota na vybavenie reklamácie je 10 dní od uplatnenia reklamácie.

Poskytovateľ zodpovedá za technickú stránku funkčnosti internetového portálu „ZaMenej“. Poskytovateľ nezodpovedá za technické vady internetového portálu spôsobené vonkajšími faktormi a/alebo tretími osobami a/alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa príslušného zákona.

VII. ĎALŠIE PODMIENKY SPRÁVANIA SA

Zákazník súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ posielal elektronickou poštou, na ním zadanú e-mail adresu, aj také e-maily obsahom, ktorých je reklama tovaru alebo služby, ako aj iné reklamy, ktoré sa zverejňujú na tejto doméne, a to všetko až do odvolania tohto súhlasu. Tento súhlas je zákazník oprávnený kedykoľvek písomne odvolať na e-mail adresu: objednavky@zamenej.sk.

Zákazník sa zaväzuje využívať internetovú stránku „ZaMenej“ výlučne a len spôsobom podľa týchto obchodných podmienok a v súlade s platnými právnymi predpismi právneho poriadku SR a tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť prevádzkovateľa, a aby mu nespôsobil škodu na majetku.

Zákazník berie na vedomie, že výlučne a len prevádzkovateľ je oprávnený nakladať a meniť internetovú stránku „ZaMenej“. Zákazník nesmie akýmkoľvek spôsob zasahovať do tejto stránky, neoprávnené napádať zabezpečenie, manipulovať, meniť jej obsah, publikovať na nej vlastný materiál a pod. Akýkoľvek zásah do internetovej stánky, nad rámec povoleného spôsobu sa považuje za protizákonné, v súvislosti s čím bude prevádzkovateľ vyvodzovať voči narušiteľovi zodpovedajúce následky.

Za povolený spôsob užívania internetovej stránky „ZaMenej“ sa považuje, také nakladanie so stránkou, ktoré zodpovedá bežnému použitiu stránky na stanovený účel, t.j. kúpa tovaru alebo služby. Súčasne umožňuje prevádzkovateľ zákazníkovi aj prispievať do diskusií k jednotlivým ponukám tovaru alebo služby. Za obsah príspevkov do diskusií však v celom rozsahu zodpovedá zákazník. Ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné, je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia príspevok z diskusie vymazať.

Ustanovenia týchto VOP sa nevzťahujú na zmluvy o obstaraní zájazdu. Na zmluvy o obstaraní zájazdu sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky a iné
právne dokumenty poskytovateľa (t.j. cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry). ZaMenej vystupuje v prípade zmlúv obstaraní zájazdu ako ponukový katalóg obstarávateľa a ako sprostredkovateľ jeho produktov. Právne vzťahy týkajúce sa poskytnutia zájazdu, reklamácií, sankcií a iných záväzkových vzťahov sa spravujú výhradne Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Prevádzkovateľ je oprávnený ktorúkoľvek ponuku tovaru alebo služby aj bez udania dôvodu z internetového portálu stiahnuť. Všetky do tej doby potvrdené objednávky tovaru alebo služby danej ponuky sa rušia, s nárokom zákazníka na vrátenie príslušnej platby.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy v lehote do 14 dní od jej potvrdenia prevádzkovateľom aj bez udania dôvodu, za predpokladu, že medzičasom nedošlo k uplatneniu alebo k ukončeniu platnosti kupónu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu. Prevádzkovateľ akceptuje zaslanie odstúpenia od zmluvy aj elektronicky bez nutnosti zasielania písomností. Kupóny v elektronickej podobe nie je potrebné zasielať späť e-mailom alebo poštou.

Po uplynutí tejto lehoty je Zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodu podstatného porušenia zmluvy poskytovateľom. V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy zákazníkom, vzniká zákazníkovi voči poskytovateľovi nárok na vrátenie zaplatenej zľavnenej kúpnej ceny, ktorý je povinný urobiť tak najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak poskytovateľ nevráti zákazníkovi zaplatenú zľavnenú kúpnu cenu, môže tento nárok vysporiadať sprostredkovateľ, ak ho o to zákazník požiada, v lehote do 48 hodín od márneho uplynutia lehoty na vysporiadanie nároku poskytovateľom, a to spôsobom poskytnutia časovo neobmedzeného kreditu vo výške 80% zo zaplatenej zľavnenej kúpnej ceny, ktorý bude môcť zákazník použiť na kúpu inej, na internetovej stránke „ZaMenej“ ponúkanej, služby alebo tovaru. Zákazník nemá voči prevádzkovateľovi nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Po odstúpení od zmluvy prevádzkovateľ Zákazníkovi vráti všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Zákazník zvolil iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame (napr. poštová dobierka). Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa keď bolo poskytovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Zákazník použil pri platbe, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu prevádzkovateľa alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. 

Ak Zákazník nezaplatí úhradu za objednaný tovar alebo službu a/alebo ak z akýkoľvek iných dôvodov nedôjde k úhrade, platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a zákazníkom automatický zaniká.

Ustanovenia týchto VOP a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa nevzťahujú na zmluvy o obstaraní zájazdu, ktoré uzaviera Zákazník prostredníctvom ZaMenej s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou.

Pre prípady uvedené vyššie, nevznikajú zákazníkovi iné nároky ako nároky v tomto článku obchodných podmienok uvedené.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, pričom práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok, aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.

Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia a účinnosť dňom ich zverejnenia na ZaMenej.

 

V Bratislave 30.4.2021